Informace o zpracování osobních údajů

Producent zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) následující osobní údaje poskytovatele: (společně dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje je nutné zpracovat pro plnění této smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Producent zpracovává osobní údaje za účelem evidence této smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany svých práv a povinností. Uchování a zpracování osobních údajů je za uvedeným účelem časově neomezené, neboť nabytá oprávnění může být potřebné prokázat po celou dobu užití předmětu právní ochrany. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Producent zpracovává osobní údaje rovněž za účelem nabízení případné budoucí spolupráce poskytovatele, a to po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů producenta a není v rozporu s oprávněnými zájmy poskytovatele jakožto subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno producentem jako správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce nezpracovávají žádní zpracovatelé. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Producent jako správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@tvnatura.cz nebo na telefonu 773307007.

Poskytovatel bere na vědomí, že jako subjekt osobních údajů má podle GDPR zejména tato práva:

  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává,
  • vyžádat si u správce přístup k jeho osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po správci výmaz jeho osobních údajů; výmaz správce provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.