TV Natura

TV Natura spol. s.r.o.
se sídlem Křenovice 106, 373 84, Dubné
IČ: 07013809
zapsána v registru živnostenského podnikání u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C 27456
bankovní spojení: 584805848/5500
(dále jen „nabyvatel“)

a

Poskytovatel uzavírají

LICENČNÍ SMLOUVU

článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Nabyvatel provozuje televizní vysílání programu TELEVIZE NATURA šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internet).

1.2 Poskytovatel je držitelem všech oprávnění k užití audiovizuálního díla specifikovaného v odst.

1.3 této smlouvy (dále jen „AVD“) v rozsahu sjednaném touto smlouvou a je oprávněn poskytnout oprávnění (licenci a souhlas) k užití AVD v uvedeném rozsahu nabyvateli.

1.4 Specifikace AVD: (pracovní) název
                                                        obsah


článek 2
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí oprávnění (licence a souhlasu) k užití AVD poskytovatelem nabyvateli, v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2 Předmětem této smlouvy je dále závazek poskytovatele dodat nabyvateli nosič se záznamem AVD nebo zpřístupnit nabyvateli záznam AVD a dodat nabyvateli hudební sestavu AVD.


článek 3
Poskytnutí oprávnění k užití AVD

3.1 Poskytovatel poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci a souhlas) k užití AVD, a to vcelku nebo jeho libovolných částí, následujícími způsoby užití:
a) k zařazení AVD do děl audiovizuálních – pořadů určených pro televizní vysílání, včetně programových upoutávek na tyto pořady (společně dále jen „pořady“) – a k zaznamenání AVD pro prvotní zvukově obrazový záznam pořadů,
b) k užití AVD samostatně i při užití pořadů televizním vysíláním libovolnou technologií, včetně současného vysílání v kabelových systémech,
c) k užití AVD samostatně i při užití pořadů jeho sdělováním veřejnosti, a to ke zpřístupňování AVD způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí (internet a ostatní sociální sítě, sítě mobilních telefonů apod.),
d) k užití AVD pro účely propagace užití AVD dle této smlouvy všemi způsoby, např. v síti internet, k užití záběrů z AVD v programových věstnících a propagačních tiskovinách apod.

3.2 Předmětem licence podle odst. 3.1 této smlouvy nejsou oprávnění k užití následujících předmětů autorskoprávní ochrany:
a) oprávnění k užití hudebních děl (včetně textu), pokud autorská majetková práva k nim kolektivně spravuje Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA),
b) oprávnění k užití zvukových záznamů vydaných k obchodním účelům (komerční snímky), pokud byly užity v AVD.

3.3 Oprávnění ve shora uvedeném rozsahu jsou poskytována jako výhradní/nevýhradní, bez omezení užití licenční dobou, tedy kdykoli od podpisu této smlouvy bez časového omezení, k užití na libovolném teritoriu a k libovolnému počtu užití. Oprávnění mohou být využívána jakýmkoli technologickým postupem v době podpisu této smlouvy známým (i pokud takový technologický postup bude využíván teprve v budoucnu). Nabyvatel je oprávněn, nikoli však povinen poskytnutá oprávnění využít. Nabyvatel je oprávněn AVD zveřejnit, nebylo-li dosud platně zveřejněno, a AVD upravit, nebude-li v souladu s platnými právními předpisy.

3.4 Poskytovatel zaručuje, že je držitelem všech práv nezbytných k užití AVD podle odst. 3.1 a 3.3 této smlouvy, že na AVD neváznou žádná práva třetích osob, která by bránila jeho užití podle této smlouvy, a že může oprávnění k užití AVD v rozsahu podle této smlouvy poskytnout nabyvateli. Uvedená záruka se nevztahuje na předměty autorskoprávní ochrany uvedené v odst. 3.2 této smlouvy. Poskytovatel dále zaručuje, že obsah AVD je v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatel odpovídá nabyvateli za pravdivost uvedených záruk.

3.5 Poskytovatel dle dohody s nabyvatelem dodá nabyvateli záznam AVD na nosiči …. nebo zpřístupní nabyvateli záznam AVD elektronickou formou přes úschovnu.cz dle návodu na hlavní stránce ve standardní kvalitě pro televizní vysílání. Obsahuje-li AVD hudební složku, dodá poskytovatel nabyvateli zároveň s nosičem záznamu AVD/se zpřístupněním záznamu AVD hudební sestavu AVD obsahující následující údaje:
a) údaje o všech skladbách užitých v AVD: název každé užité skladby, jména autorů hudby a textu, event. překladu textu, označení případného nakladatele skladby a stopáž každé užité skladby,
b) údaje o všech zvukových snímcích vydaných k obchodním účelům, jsou-li v AVD zachyceny: název a druh každého užitého zvukového snímku, rok jeho výroby, druh a číslo nosiče, označení jeho výrobce, jména a příjmení výkonných umělců a názvy uměleckých souborů na pořízení zvukového snímku zúčastněných a druh jejich výkonu.

3.6 Nabyvatel se zavazuje, že AVD užije pouze způsobem sjednaným touto smlouvou. Nabyvatel se dále zavazuje, že nepředá ani nezpřístupní záznam AVD třetí osobě nad rámec využití licence dle této smlouvy.

3.7 Poskytovatel nepožaduje za plnění poskytované touto smlouvou licenční poplatek ani jinou protihodnotu. Smlouva se sjednává jako bezúplatná.


článek 4
Závěrečná ustanovení

4.1 Právní režim této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze činit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran, s výjimkou dohody dle odst. 3.5 této smlouvy, která může mít i ústní formu.

4.3 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem druhou smluvní stranou v pořadí. Za právoplatný podpis se též považuje označení políčka „souhlas s udělením práva na použití videa“ a „souhlas se zpracováním osobních údajů“. Pro platnost smlouvy je nutné označit obě políčka.