Vhledy do lidské psychiky Vhledy do lidské psychiky


Míla Rejlková

Meditace

Zdravím všechny známé i neznámé.

Historické události tragického charakteru zachovávají ve vědomí národa stejně závažné stopy, jako nevyřešená traumata v psychice člověka. A dokud tento vliv působí, nedokáže se takový národ nebo člověk dostat do maxima svých možností. Nežije, ale živoří. Jeho nejlepší vlastnosti jsou potlačené, protože z podvědomí stále působí zhoubný vliv negativního prožitku, který se do psychiky člověka či národa vlévá jako jed.

Aby bylo možné takový vliv napravit, je nutné vzpomínku otevřít a přepsat novým prožitkem. V tomto případě je tedy třeba vyzdvihnout především v pocitech český národ jako samostatný, rozhodující si o svých záležitostech a vzkvétající ve svobodné tvořivosti nás všech, kteří k českému národu patříme.

Protože tehdy před 400 lety jsme jako národ předběhli dobu. Snažili jsme se o samostatnost náboženskou i politickou v době, kdy se katolická církev naopak snažila pod svou nadvládu dostat celou Evropu a později celý svět. Přidali se k ní ti, kteří usilovali získat majetek a vliv tím, že dopomohli odstranit elitu národa, tedy lidi, kteří byli úspěšnější než oni, protože v nitru svobodní. Zvítězila závist, zášť a lokajství nad tvořivostí, přátelstvím a svobodou ducha.

Na den letního slunovratu, 21.6. 1621, přišlo o hlavu 27 českých pánů, vůdců povstání proti habsburské a katolické moci, a tím v symbolickém slova smyslu přišel o hlavu samotný český národ. Přišli jsme o schopnost rozhodovat sami o sobě, stejně jako o vědomí vlastní velikosti a síly, kterou s sebou nese úspěch v jakékoli tvořivé činnosti. Naše duchovní elita byla buď zničena, nebo odešla do exilu.

Následky jako národ cítíme dodnes. Jsou jimi nesamostatnost a lokajské podřizování "cizím pánům", stejně jako závist vůči úspěšným, vyrůstající z pošlapaného sebevědomí. Co dělat, abychom to napravili?

Každý z nás by měl nalézt sama sebe, tedy své zdravé sebevědomí. Probudit v sobě tvořivost, která nám dovolí dosáhnout úspěchu. Odložit strach, který nám blokuje radost a odvahu a nedovoluje spolupracovat. Nalézt sebeúctu, která nám umožní být čestní a též vážit si druhých. A z úspěšných, tvořivých, sebevědomých a radostných lidí, kteří umí se sebou vzájemně spolupracovat, vyrůstá zdravý a úspěšný národ, který své váhy ve světě dosahuje svými výsledky na poli pracovním i kulturním.

Práce na sobě je dlouhodobá činnost, proto i její výsledky se projeví až v delším časovém horizontu. Něco je ale možné udělat hned: přepsat energetický základ, ze něhož jako národ vyrůstáme. Znovu probudit spící duši národa. A to můžeme udělat jen tehdy, když probudíme sebe. K tomuto účelu se narodila meditace, kterou najdete v přiloženém odkazu.

Budete-li ji poslouchat, zároveň ji prosím prožívejte celým srdcem. Protože tím, co cítíte, tvoříte budoucí realitu. Myšlenka poskytuje formu, pocity ji naplňují a uvádějí do chodu. To, co cítíte v přítomnosti, stahuje do zhmotnění vaši budoucnost.

Ve světě nyní existují snahy, které usilují všemi způsoby vyvolat strach a beznaděj, aby lidé a národy přišli úplně o svoji identitu a stali se tak snadno manipulovatelným davem, který pozbude všech svobod, které ještě zbývají. Děje se to proto, aby mocní toužící ovládnout svět měli ještě více síly k ovládání a manipulaci. Jsou to dědici "vítězů" na Bílé Hoře. Ti, kteří už tehdy měli za svůj cíl úplné ovládnutí světa.

Jenže skutečnou sílu tvoří jedině ti, kteří vytvářejí pravé hodnoty. To, co slouží lidem k jejich každodennímu životu, to, co jim dává radost, co napomáhá k rovnováze a harmonii. Mocní, kteří jen berou, svoji sílu mají jen proto, že skuteční tvůrci síly si ji dali vzít: nemají sebevědomí, neví kdo skutečně jsou, neví co jim po právu patří - jejich právo o sobě a svém životě svobodně rozhodovat a těšit se z plodů své práce.

Teď nastupuje doba, kdy je možné kolo dějin otočit. Blíží se čtyřsté výročí činu, který z prosperujícího a sebevědomého národa udělal na dlouhá staletí podřízeného otroka. A blíží se zároveň letní slunovrat, jeden z časových bodů, které zesilují moc. Rezonují s tkanivem času, takže co se stane v těchto významných dnech, to má na vývoj a kvalitu událostí mnohem větší dopad.

V minulosti tento den byl využit k tomu, aby nás jako národ poškodil. V současnosti ho můžeme využít k tomu, aby rovnováha věcí byla napravena, abychom společnými silami obnovili, co bylo poškozeno, a probuzením sebe samotných znovu probudili ze staletého spánku i duši našeho národa. Protože v jednotě je síla. Mnohonásobným opakováním každý rituál zesiluje. A proto - chcete-li pomoci, poslouchejte prosím co nejčastěji můžete tuto meditaci, a prožívejte ji celým srdcem. Přitahujte do její síly po celý měsíc červen den letního slunovratu. Sdílejte ji se svými přáteli, aby se mohli přidat. Společně vytvoříme vlnu energie, která přepíše negaci a promění ji v pevné základy, na kterých budeme stát my všichni...celý náš národ.

Spolu jsme silní. Spolu jsme národ.

Vyrobeno: 06.06.2021